FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: PROGRAM MŁODA ANIMACJA
Kolorem czerwonym oznaczone są pola obowiązkowe formularza, kolorem zielonym oznaczone są poprawnie wypełnione. Do czasu wypełnienia wszystkich pól obowiązkowych guzik "wyślij zgłoszenie" będzie nieaktywny. Prosimy pamiętać o poprawnym wpisaniu adresu email.
TYTUŁ PROJEKTU:
REŻYSER/REŻYSERKA
IMIĘ:
NAZWISKO:
DATA URODZENIA:
ADRES ZAMIESZKANIA
TELEFON:
E-MAIL:
WYKSZTAŁCENIE:
UCZELNIA / SZKOŁA:
KIERUNEK UCZELNI:
WSPÓŁREŻYSER/ WSPÓŁREŻYSERKA
IMIĘ:
NAZWISKO:
SCENARZYSTA / SCENARZYSTKA
IMIĘ:
NAZWISKO:
IMIĘ:
NAZWISKO:
DOTYCHCZAS ZREALIZOWANE FILMY
Linki powinny umożliwiać przeglądanie filmów bez konieczności rejestracji lub zakładania kont użytkownika.
LINK 3 – ewentualna dokumentacja do zgłaszanego filmu (np. scena próbna)
LINK 1:
LINK 1 HASŁO:
LINK 2:
LINK 2 HASŁO:
LINK 3:
LINK 3 HASŁO:
ZGODY
Zgłaszam swój udział w programie „MŁODA ANIMACJA” oraz oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem programu „MŁODA ANIMACJA” i akceptuję jego treść.
Zapoznałem/am się z treścią informacji o przetwarzaniu przez SFP danych osobowych oraz potwierdzam zapoznanie się z tymi zasadami przez osoby, których dane wskazuję w moim zgłoszeniu Projektu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia mojego zgłoszenia oraz realizacji programu na warunkach przedstawionych w Regulaminie programu „MŁODA ANIMACJA”.
Zgłoszenie zostanie uznane za przyjęte do rozpatrzenia po przesłaniu wszystkich załączników wyszczególnionych poniżej w wersji elektronicznej na mail: MLODAANIMACJA@SFP.ORG.PL w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.02.2024
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PRZESŁANIA:

 1. WYPEŁNIONY ONLINE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 1; WYDRUKOWANY I OSOBIŚCIE PODPISANY - PLIK PDF BĘDZIE DOSTĘPNY DO POBRANIA W MAILU Z POTWIERDZENIEM WYSŁANIA ZGŁOSZENIA;
 2. STRESZCZENIE FILMU(MAXIMUM PÓŁ STRONY);
 3. EKSPLIKACJA REŻYSERSKA (MAKSIMUM 1 STRONA);
 4. SCENARIUSZ FILMU O ZAKŁADANEJ DŁUGOŚCI OK. 5-10 MINUT;
 5. STORYBOARD WŁASNEGO AUTORSTWA – PODZIAŁ NA SCENY, KADRY OPISANE I PONUMEROWANE, Z OZNACZENIEM ZAKŁADANEGO CZASU TRWANIA;
 6. PROJEKTY PLASTYCZNE FILMU:
  - WSZYSTKICH GŁÓWNYCH POSTACI – EN FACE, PROFIL, TYŁ; W KILKU POZACH ANIMACJI Z UWZGLĘDNIENIEM MIMIKI,
  - 5-6 DEKORACJI, W KTÓRYCH ROZGRYWA SIĘ AKCJA FILMU (M.IN. WNĘTRZE, PLENER),
 7. DRAFT BUDŻETU (OPIS ZAKŁADANYCH WYDATKÓW, OK. 0,5 STRONY);
 8. ŻYCIORYS Z UWZGLĘDNIENIEM DOKONAŃ TWÓRCZYCH (NP. FILMY, NAGRODY, SCENARIUSZE, STYPENDIA, SZKOLENIA ITD. - MAKSIMUM 2 STRONY);
 9. ŻYCIORYS AUTORÓW/AUTOREK SCENARIUSZA;
 10. OŚWIADCZENIE AUTORA/AUTORKI SCENARIUSZA, ŻE JEST ON/ONA JEGO WYŁĄCZNYM TWÓRCĄ I POSIADA DO NIEGO CAŁOŚĆ AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ, ŻE MOŻE NIMI SWOBODNIE ROZPORZĄDZAĆ BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ, A TAKŻE, IŻ WYRAŻA ZGODĘ NA ZGŁOSZENIE I WYKORZYSTANIE SCENARIUSZA W RAMACH PROGRAMU „MŁODA ANIMACJA”, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI REGULAMINU, Z ZAZNACZENIEM, CZY SCENARIUSZ STANOWI PRZERÓBKĘ LITERACKĄ UTWORU INNEGO AUTORA / AUTORKI . WZÓR OŚWIADCZENIA, O KTÓRYM MOWA W ZDANIU POWYŻEJ, STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU;
 11. W PRZYPADKU SCENARIUSZA ADAPTOWANEGO, ZALECA SIĘ TAKŻE - Z ZASTRZEŻENIEM §3 UST. 5 REGULAMINU - ZAŁĄCZENIE ZGODY AUTORA / AUTORKI PIERWOWZORU LITERACKIEGO LUB PODMIOTU POSIADAJĄCEGO PRAWA DO PIERWOWZORU LITERACKIEGO NA DOKONANIE ADAPTACJI ORAZ ZGŁOSZENIE I WYKORZYSTANIE JEJ W RAMACH PROGRAMU. WZÓR OŚWIADCZENIA, O KTÓRYM MOWA W ZDANIU POWYŻEJ, STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU;