FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: PROGRAM SZEŚĆDZIESIĄT MINUT
Kolorem czerwonym oznaczone są pola obowiązkowe formularza, kolorem zielonym oznaczone są poprawnie wypełnione. Do czasu wypełnienia wszystkich pól obowiązkowych guzik "wyślij zgłoszenie" będzie nieaktywny. Prosimy pamiętać o poprawnym wpisaniu adresu email.
TYTUŁ PROJEKTU:
REŻYSER/REŻYSERKA
IMIĘ:
NAZWISKO:
DATA URODZENIA:
ADRES ZAMIESZKANIA
TELEFON:
E-MAIL:
WYKSZTAŁCENIE:
UCZELNIA / SZKOŁA:
KIERUNEK UCZELNI:
WSPÓŁREŻYSER/ WSPÓŁREŻYSERKA
IMIĘ:
NAZWISKO:
SCENARZYSTA / SCENARZYSTKA
IMIĘ:
NAZWISKO:
IMIĘ:
NAZWISKO:
DOTYCHCZAS ZREALIZOWANE FILMY
Linki powinny umożliwiać przeglądanie filmów bez konieczności rejestracji lub zakładania kont użytkownika.
LINK 3 – dokumentacja do zgłaszanego filmu (np. scena próbna)
LINK 1:
LINK 1 HASŁO:
LINK 2:
LINK 2 HASŁO:
LINK 3:
LINK 3 HASŁO:
ZGODY
Zgłaszam swój udział w programie „SZEŚĆDZIESIĄT MINUT” oraz oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem programu „SZEŚĆDZIESIĄT MINUT” i akceptuję jego treść.
Zapoznałem/am się z treścią informacji o przetwarzaniu przez SFP danych osobowych oraz potwierdzam zapoznanie się z tymi zasadami przez osoby, których dane wskazuję w moim zgłoszeniu Projektu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia mojego zgłoszenia oraz realizacji programu na warunkach przedstawionych w Regulaminie programu „SZEŚĆDZIESIĄT MINUT”.
Zgłoszenie zostanie uznane za przyjęte do rozpatrzenia po przesłaniu wszystkich załączników wyszczególnionych poniżej: w wersji elektronicznej na mail: 60MINUT@SFP.ORG.PL w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06.2024 oraz równocześnie po dostarczeniu 1 egzemplarza papierowego na adres Studia Munka w nieprzekraczalnym terminie do trzech dni roboczych od daty zamknięcia naboru elektronicznego.
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PRZESŁANIA:

  1. WYPEŁNIONY ONLINE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 1; WYDRUKOWANY I OSOBIŚCIE PODPISANY - PLIK PDF BĘDZIE DOSTĘPNY DO POBRANIA W MAILU Z POTWIERDZENIEM WYSŁANIA ZGŁOSZENIA;
  2. STRESZCZENIE (MAKSIMUM 2 STRONY );
  3. SCENARIUSZ;
  4. EKSPLIKACJA REŻYSERSKA (MAKSIMUM 2 STRONY );
  5. ŻYCIORYS Z UWZGLĘDNIENIEM DOKONAŃ TWÓRCZYCH (NP. FILMY, NAGRODY, SCENARIUSZE, STYPENDIA, SZKOLENIA ITD. - MAKSIMUM 2 STRONY);
  6. ŻYCIORYS SCENARZYSTY/SCENARZYSTKI LUB WSPÓŁSCENARZYSTÓW;
  7. POBRANE ZE STRONY STUDIA MUNKA, PODPISANE WŁASNORĘCZNIE OŚWIADCZENIE AUTORA / AUTORKI SCENARIUSZA, ŻE JEST ON / ONA JEGO WYŁĄCZNYM TWÓRCĄ I POSIADA DO NIEGO CAŁOŚĆ AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ, ŻE MOŻE NIMI SWOBODNIE ROZPORZĄDZAĆ BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ, A TAKŻE, IŻ WYRAŻA ZGODĘ NA ZGŁOSZENIE I WYKORZYSTANIE SCENARIUSZA W RAMACH PROGRAMU „TRZYDZIEŚCI MINUT”, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI REGULAMINU, Z ZAZNACZENIEM, CZY SCENARIUSZ STANOWI PRZERÓBKĘ LITERACKĄ UTWORU INNEGO AUTORA / AUTORKI. WZÓR OŚWIADCZENIA, O KTÓRYM MOWA W ZDANIU POWYŻEJ, STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU;
  8. W PRZYPADKU SCENARIUSZA ADAPTOWANEGO, ZALECA SIĘ TAKŻE - Z ZASTRZEŻENIEM §3 UST. 5 REGULAMINU - ZAŁĄCZENIE ZGODY AUTORA / AUTORKI PIERWOWZORU LITERACKIEGO LUB PODMIOTU POSIADAJĄCEGO PRAWA DO PIERWOWZORU LITERACKIEGO NA DOKONANIE ADAPTACJI ORAZ ZGŁOSZENIE I WYKORZYSTANIE JEJ W RAMACH PROGRAMU. WZÓR OŚWIADCZENIA, O KTÓRYM MOWA W ZDANIU POWYŻEJ, STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU;